+420 777 441 464

Po – Pá: 07 – 17 hod

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

CIRCONOM Wood Plastic a.s

CIRCONOM Wood Plastic a.s., se sídlem Dudova 2585/4, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 06584802, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26286 (dále jen „Společnost“), zpracovává jakožto správce manuálně, automatizovaně, v listinné i elektronické podobě, případně v podobě audiozáznamu, osobní údaje subjektů údajů a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy, zejm. v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“). Pravidla stanovená v těchto zásadách jsou závazná pro všechny společnosti, v nichž má Společnost majetkovou účast. Provozovatelem webových stránek je Společnost. Provoz webových stránek probíhá na území České republiky.

1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Společnost zpracovává osobní údaje svých klientů, obchodních partnerů, jsou-li fyzickými osobami, uživatelů webových stránek Společnosti a příp. i dalších osob (dále jen „subjekty údajů“), zejm. za níže stanovenými účely, na základě právních titulů stanovených GDPR a v rozsahu nutném pro naplnění účelu, k němuž byly shromážděny:

 • Nákup zboží a služeb za účelem řádného vybavení a doručení objednávek subjektu údajů, resp. osobní údaje jsou zpracovány pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo za účelem přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy;
 • Marketingové účely (na základě uděleného souhlasu), vč. zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, příp. vč. předávání osobních údajů osobám propojeným se Společností (na základě uděleného souhlasu);
 • Poskytování produktů a služeb, zasílání informací o zboží, produktech a službách (na základě oprávněného zájmu Společnosti) za účelem poskytování zboží, produktů a služeb, jež si klient či potenciální klient vyžádá prostřednictvím webových stránek, a zasílání informací o zboží a produktech Společnosti.
 • Uplatnění práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci. Osobní údaje jsou zpracovávány rovněž z důvodu pro uplatnění práv a právních nároků Společnosti (např. v případě neuhrazené pohledávky nebo v případě prokázání doručení objednaného zboží). Dále Společnost zpracovává osobní údaje z důvodu kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších obdobně závažných důvodů.

2. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Společnost zpracovává zejména následující kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje – jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, IČO, DIČ;
 • kontaktní údaje – adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa;
 • síťový identifikátor – IP adresa;
 • finanční údaje – číslo bankovního účtu;
 • údaje, které Společnosti poskytli její klienti v rámci objednávky, resp. uzavřeného smluvní vztahu a při výkonu činností, které s tímto bezprostředně souvisejí;
 • údaje zpracovávané na základě využívání souborů cookies;
 • údaje, které jsou obsahem nahrávaného telefonického hovoru. 

3. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou Společností zpracovávány po celou dobu trvání smluvního vztahu s klientem, resp. obecně po dobu účinnosti právního vztahu, v souvislosti s nímž jsou osobní údaje subjektu údajů zpracovávány. Déle jsou osobní údaje zpracovávány jen za předpokladu, že tak stanoví právní předpis, anebo odůvodňuje-li takové zpracování potřeba či potenciál úplného vypořádání nároků ze právního vztahu uzavřeného mezi Společností jakožto správcem a subjektem údajů, resp. třetí osobou, jsou-li v této souvislosti zpracovávány osobní údaje subjektů údajů. Společnost dále zpracovává osobní údaje poskytnuté na základě konkrétního souhlasu, a to po dobu v něm specifikovanou.

4. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost osobní údaje zpřístupňuje pouze oprávněným zaměstnancům a spolupracujícím osobám nebo jednotlivým zpracovatelům osobních údajů, s nimiž má Společnost uzavřenou smlouvu o zpracování, případně dalším správcům, vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů. Společnost je v zákonem stanovených případech oprávněna, resp. povinna, některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů orgánům veřejné moci, resp. subjektům pověřeným k plnění úkolů ve veřejném zájmu.

5. PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ COOKIES

Cílem cookies na webových stránkách Společnosti je vylepšit možnosti využívání stránek jejich uživateli při současném respektování ochrany soukromí. Z tohoto důvodu lze níže naleznout popis používaných souborů cookies, stejně jako informace o tom, jak zabránit jejich uložení na zařízení uživatele stránek. Společnost je pro využívání cookies na svých webových stránkách povinna získat souhlas uživatele webových stránek. V případě neudělení souhlasu není žádným způsobem uživateli znemožněno užívat webové stránky Společnosti. Souhlas uděluje uživatel prostřednictvím vyskakovacího okna (tzv. cookie lišta) při první návštěvě webových stránek Společnosti. Pro využití tzv. funkčních neboli nezbytně nutných cookies není souhlas uživatele vyžadován.

Povolení / blokování cookies

Při první návštěvě webové stránky Společnosti může uživatel buď udělit hromadný souhlas k využívání všech kategorií cookies (POVOLIT VŠE), zvolit pouze nezbytně nutné cookies (POVOLIT NEZBYTNÉ) nebo vybrat jednotlivé typy cookies (NASTAVENÍ). Na webové stránce Společnosti v sekci Informace o používání cookies lze nastavení využívání cookies dodatečně měnit, tj. jednotlivé typy cookies přijmout (povolit) nebo v případě již jednou uděleného souhlasu odmítnout (zablokovat). Většina webových prohlížečů dále nabízí též možnost kontroly uložených cookies prostřednictvím nastavení prohlížeče. Nastavení se u jednotlivých prohlížečů může lišit, je nutné se proto vždy řídit pokyny v nápovědě prohlížeče.

Detaily o cookies

Cookies využívané na webových stránkách Společnosti se dělí do následujících kategorií:

 1. funkční (nezbytně nutné);
 2. analytické;
 3. marketingové.

Funkční (nezbytně nutné) cookies

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby webové stránky plnily své základní funkce. Nezbytně nutné cookies umožňují navigaci na stránkách a použití požadovaných prvků (např. přístup k zabezpečeným oblastem stránek). Bez těchto cookies není možné poskytovat služby, které umožňují provoz webových stránek a z tohoto důvodu není pro jejich využívání vyžadován souhlas uživatele webových stránek Společnosti.

Analytické cookies

Jedná se o cookies, které shromažďují anonymní informace o tom, jakým způsobem návštěvníci používají webové stránky. Tyto soubory cookies ukazují, jak probíhá interakce mezi návštěvníky a webovými stránkami, poskytují informace o navštívených oblastech, o čase stráveném na stránkách a o výskytu příp. problémů (chybových hlášeních). Pro využívání těchto cookies je vždy vyžadován souhlas uživatele webových stránek Společnosti.

Marketingové cookies

Tyto cookies se používají pro znázornění reklamy, která je relevantní vždy pro konkrétního uživatele a jeho zájmy. Lze je také použít pro uložení a měření efektivity reklamní kampaně, se kterou se uživatel seznámil během návštěvy konkrétních webových stránek. Pro využívání těchto cookies je vždy vyžadován souhlas uživatele webových stránek Společnosti. Více informací o souborech cookies naleznete na webu https://www.aboutcookies.org/.

Cookies používané na stránkách Společnosti

Název cookies

Doba zpracování

Zdroj

Popis

Typ cookies

CMS-FE

Do zavření prohlížeče

Doména Společnosti

Ukládá data vycházející z chování návštěvníka

Funkční (nezbytně nutné)

SERVERID

Do zavření prohlížeče

Doména Společnosti

Identifikuje server poskytující navštěvovanou stránku

Funkční (nezbytně nutné)

_gat

10 minut

Google Analytics

Limituje počet požadavků do Google Analytics

Analytické

CMS-FE- language

24 hodin

Doména Společnosti

Ukládá nastavení jazyku stránky

Funkční (nezbytně nutné)

Název cookies

Doba zpracování

Zdroj

Popis

Typ cookies

 _gid

24 hodin

Google Analytics

Rozlišuje návštěvníka na základě jeho chování na stránce

Analytické

 _ga

2 roky

Google Analytics

Používané k sledování pohybu návštěvníka

Analytické

Cookies_notific ation

 5 let

Doména Společnosti

Cookie lišta zobrazující se do doby potvrzení

Funkční (nezbytně nutné)

6. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekty údajů mají podle právních předpisů na ochranu osobních údajů následující práva:

 • právo na přístup – subjekt údajů má právo od Společnosti jakožto správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány;
 • právo na opravu – subjekt údajů má právo, aby Společnost bez zbytečného odkladu opravila na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají;
 • právo na výmaz (právo být zapomenut) – subjekt údajů má právo, aby Společnost zlikvidovala osobní údaje, které o subjektu údajů zpracovává, pokud jsou splněny stanovené podmínky a subjekt údajů o to požádá;
 • právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo, aby Společnost v určitých případech omezila zpracování jeho osobních údajů;
 • právo na přenositelnost údajů – subjekt údajů má právo, pokud jsou splněny stanovené podmínky, získat od Společnosti osobní údaje, které Společnosti poskytl, a předat je jinému správci nebo, pokud je to technicky možné, žádat, aby si správci předali osobní údaje mezi sebou;
 • právo vznést námitku proti zpracování – subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech Společnosti, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci;
 • právo odvolat souhlas – zpracovává-li Společnost osobní údaje subjektu údajů na základě jeho dobrovolného souhlasu, má subjekt údajů právo tento svůj souhlas kdykoli odvolat.

Upozorňujeme, že v případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv je Společnost oprávněna účtovat za realizaci daného práva přiměřený poplatek, případně jeho realizaci odmítnout.

V případě jakýchkoliv dotazů či stížností týkajících se zpracování osobních údajů prováděného Společností je možné se obracet přímo na Společnost písemně na adrese jejího sídla nebo elektronickou poštou na adrese info@circonom.com, případně na Úřad pro ochranu osobních údajů.